logos
logo

129 експерти от Русенка област преминаха обучение по Закона за защита от домашното насилие

129 експерти от Русенка област преминаха обучение по Закона за защита от домашното насилие през последните два месеца. Информационните събития бяха част от проект „Партньорство с кауза“, който се реализира от Сдружение „Център „Динамика“- Русе в партньорство   с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация- Русе   с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Целта на тази дейност е да се повиши капацитета на професионалистите /съдии, прокурори, адвокати, полицаи, социални работници и др/ за приложение на чувствителен към половете подход за превенция на насилието при работата им с уязвими групи.

Темите, които бяха включени в сесиите бяха: „Специфика при работа с деца, жертви и/или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите“; Подходи за ранна превенция при домашно насилие и междуинституционално   сътрудничество“; Услуги за подкрепа на жертвите от домашно насилие“ ;Прилагане на закона за защита от домашно насилие“; „Предоставяне на психологична, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и на извършители на домашно насилие“; „Координационен механизъм за помощ на пострадали от домашно насилие – път към дългосрочното прекратяване на домашното насилие“ и др.

Припомняме, че проектът „Партньорство с кауза“ отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред ромски жени чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа.