logos
logo

Фокус група Сливо поле

На 14 март 2023 г.  в заседателната зала   на Община Сливо поле се проведе седмата от серията  фокус групи по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“. На срещата присъстваха 14 представители на Община – Борово, читалища, училища и жени от уязвими групи.

Целта на фокус групата бе да се установи реална картина на наличието на домашно насилие, основано върху пола сред ромската общност в общината и да се очертаят рамките на необходимите дейности по превенция и защита.

Координаторът на проекта Даниела Янева направи встъпително слово за целите на проекта и срещата. Последвалата дискусия по набелязаните въпроси на фокус групата премина при особен интерес върху последващите информационни дейности по проекта. Целта на кампанията  по превенция на домашното насилие и защита е да достигне до повече хора и в малките населени места.

Заместник кметът на Община Сливо поле г-н Стефан Габровски обясни, че в момента общината в партньорство с Фондация „Уеб шелф“ и Клуб „Отворено общество“- Русе реализира проект № BG05SFOP001-2.025-0094-C01 „Взаимодействието граждани – местна власт в община Сливо поле чрез електронните комуникационни канали”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той предложи информация за  проект „Партньорство с кауза“, графика на приемните на Консултативния център за защита от домашно насилие, телефони за контакт за пострадали, както кратка информация на достъпен език за гражданите да бъде разпространена чрез електронните канали, които се създават в Общината и всички населени места.