logos
logo

Пресконференция

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 27.01.2023 г. в Зала 1 на Областна администрация – Русе се проведе начална пресконференция по проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“, който се реализира чрез одобрено финансиране по резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

От името на Сдружение „Център Динамика“ в качеството на бенефициент по проекта г-жа Деана Димова представи пред регионалните медии основни акценти от същността на проектните дейности.
Разясни, че проектът отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред уязвими групи чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа. Тя постави акцент върху партньорството с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областна администрация – Русе, и координацията с ромските лидери при реализирането на фокус-групи сред ромски жени и създаването на Консултативен център с безплатна помощ за жени от уязвими групи в Русе, която ще се предоставя в изнесени приемни в осем общини на Русенска област.

Г-жа Димова насочи вниманието към нуждата от превантивни подходи сред подрастващите чрез предвидените в проекта информационни срещи с ученици, насочени към формиране на нетърпимост към домашното насилие, знания за човешките права и спазването им. Интересът на медиите беше привлечен и от г-н Димитър Вачков – началник охранителна полиция, който изрази готовност и оказване на пълна подкрепа от ОД на МВР – Русе при реализиране на проектните дейности в населените места от област Русе.