logos
logo

За нас

Проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Кандидат на проектното предложение е Сдружение „Център Динамика”- Русе. До настоящия момент организацията е реализирала много програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените и децата– с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. От 2014 г. предоставя социална услуга „Кризисен център“ за жертви на домашно насилие и трафик в община Русе. Сдружението  работи по проекти от психо-социалната сфера, като е реализирал следните проекти на територията на област Русе: Проект „Щастливо детство за децата на община Иваново” финансиран по ОП НОИР 2014-2020. Проект „Обединени срещу домашното насилие – осигуряване на защита на пострадалите от домашно насилие и услуги за работа с извършители на домашно насилие в градовете Русе и Плевен” по Договор № 93-00-159/16.05.2018г., сключен с МП. Партньор на община Русе по Проект „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ от ОП НОИР 2014-2020. Проект „Съдебната реформа под лупа“, № BG05SFOP001-3.003- 0043., партньори са Районен съд Русе и Клуб „Отворено общество „Русе. Проектът е финансиран по ОПДУ. Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе» финансиран от МП. Проект „ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО: за по-ефективни местни услуги, ориентирани към правата на децата – свидетели на насилие (Children First). Проектът е финансово подкрепен от Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Проект „ Съдебната реформа под лупа II“ Договор № BG05SFOP001-3.003-0090, финансиран  от ОПДУ с партньори  Клуб „Отворено общество“- Русе и Районен съд- Русе.

Партньорът Клуб „Отворено общество“ – Русе е сдружение, регистрирано в Русенския съд през 1995 година, Основна цел в работата на клуба е утвърждаването на демократичните ценности, развитието на нестопанския сектор, установяването на диалог между гражданите и властта, участието на гражданите във формирането на общинската политика и в наблюдението върху работата на институциите. Някои от успешно проекти са: – Проект „Гражданско участие в интеграционната политика“, в партньорство с Областна администрация – Русе. Договор № 200/31.10.2014 г с финансовата подкрепа на  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014г. Проект „Съдебната реформа под лупа“, № BG05SFOP001-3.003- 0043, водеща организация Сдружение „Център Динамика“ , партньори са Районен съд Русе и Клуб „Отворено общество „Русе. Проект № BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация- Русе през погледа на гражданското общество“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ Проект № BG05M9OP001-2.018-0012 „Заедно за община Борово“, финансиран от ОПРЧР и ОПНОИР по процедура BG05M9OP001-2.018 – „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ .

Областна администрация – Русе успешно е реализирала и финализирала 4 проекта, финансирани по ОПАК  и участва успешно в партньорски проекти на общини и НПО от Русенска област и България, както и от Румъния като: Проект „Система за информационен интегритет на предоставяните услуги от държавната администрация в Северен централен район, включващ областите Русе, Велико Търново, Силистра и Разград”. Проект A10-13-18 год., бюджетна линия BG051P0002-1.3.04 „Подобряване на административни я капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе“. Проект ЦА12-22-24/12.08.2013 г., бюджетна линия BG051PO002/12/2. 2-08 „Повишаване административния капацитет в Областна администрация Русе“. Проект A 13-22-11/28.04.2014 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 „Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе чрез надграждащи целенасочени обучения“.

Проектът ще се реализира в тясно партньорство с трите организации, съобразно тяхната компетенция и експертиза.

 Двете неправителствени организации Център “Динамика” и Клуб “Отворено общество” – Русе са работили успешно съвместно по проекти и инициативи, свързани с предоставяне на обучения за работа в мултиетническа среда, разработване на проекти и решаване на конфликти. От друга страна Център “Динамика” си сътрудничи в осъществяване на дейностите си, свързани със защита правата на жертви на домашно насилие, както и при случаи на детско правосъдие. Клуб „Отворено общество“ – Русе пък има дългогодишен опит и контакти за осъществяване на информационни кампании в т.ч. сред ромска общност в цялата Русенска област. Областна администрация  ще осъществява връзка с общините в Русенска област и успешно изпълняване на логистиката за осъществяване на дейностите. 

Дейностите ще се изпълняват от екип експерти, в който ще бъдат включени представители  и на трите организации. С цел успешно изпълнение на проекта се предвиждат редовни консултации и работни срещи на екипа на проекта.