logos
logo

Начало

Проект BGJUSTICE-4.002-0001 „ Партньорство с кауза“ се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Проектът отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред ромски жени чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа.

Целта на проекта е да предложи нови подходи в работата с уязвими групи жени в Русенска област, чрез включването им в тези процеси; да повиши капацитета на професионалистите за приложението на чувствителен към половете подход за превенция на насилието при работата им с уязвими групи жени; да повдигне дебат за ролята на ромските жени в обществото; да повиши общественото съзнание за проблемите на ромските жени и множествената дискриминация, с която се сблъскват.

Акцент в проекта е създаването на Консултативен център с безплатна помощ за ромските жени в Русе, който ще извършва изнесени приемни в общините на Русенска област.

Внимание се обръща на подрастващите и тяхното ранно възпитание за нетърпимост към домашното насилие и спазването на човешките права.

Не на последно място интегрирания подход на проекта включва в действията си и регионалните медии, които ще бъдат въвлечени в процеса за превенция и защита на домашното насилие, основано на пола с фокус върху ромската общност.

Проектът ще се реализира от организации с дългогодишен опит в работата с ромска общност и проблемите на домашното насилие: Сдружение „Център „Динамика“ – Русе и Клуб „Отворено общество“- Русе. В подкрепа на изпълнението  влиза като партньор и Областна администрация- Русе.

Продължителност на проекта : 03.10.2022г.- 02.04.2024г.

Обща стойност: 227 526,25 лева